Education

ความหมายรหัสนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความหมายของรหัสนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (มช.) พอดีหาแหล่งอ้างอิง ยากมาก เลยขอเขียนโน๊ตไว้ เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง

รหัสนักศึกษามี 9 หลัก 123456789

สองหลักแรก (1-2) หมายถึง ปีที่เข้าศึกษา

หลักที่ 3-4 หมายถึง คณะที่นักศึกษาสังกัด

หลักที่ 5 หมายถึง ระดับการศึกษา
1 คือ ปริญญาตรี
2 คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
3 คือ ปริญญาโท
4 คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
5 คือ ปริญญาเอก

หลักที่ 6 หมายถึง ประเภทของหลักสูตร
1 คือ ภาคปกติ
2 คือ ภาคพิเศษ
5 คือ คือ หลักสูตรนานาชาติ *

* ถ้าเป็นนักศึกษานานาชาติ หลักที่ 6-9 มีความหมายต่างจากนักศึกษาปกติ คือ 5001 เป็นนักศึกษาปริญญาคนไทย 5501 นักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นชาวต่างชาติ 5801 เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ 5901 เป็นนักศึกษาต่างชาติที่เป็นคนไทย โดยหลัก 8-9 (สองหลักสุดท้าย) เป็นตัวเลขเรียบลำดับในคณะ/สาขาวิชา

หลักที่ 7-9 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง ลำดับที่เรียบในคณะ/สาขาวิชา

error: Content is protected !!