Chiang Mai,  Journey

ปาท่องโก๋ Puff & Pie

ที่เชียงใหม่ ถนนสุเทพหลัง ม.ช. บริเวณข้างธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ ทุกวันพฤหัสบดี จะมีปาท่องโก๋ จากร้าน Puff & Pie ซึ่งเป็นร้านของการบินไทย เปิดขาย จะสังเกตมีคิวยาวๆ

ช่วงคนมาเยอะจะมีการแจกบัตรคิว
ร้าน Puff & Pie
ปาท่องโก๋ ตัวอ้วนๆ
แผนกผลิต

ในแผนที่จะ Show ร้านกาแฟดีนาน หรือธนาคารกสิกรไทย จะไม่มีชื่อร้าน Puff & Pie

error: Content is protected !!