Chiang Mai,  Journey

มุมเมือง 4 มุมของเมืองเชียงใหม่

มุมในภาษาเหนือเรียก “แจ่ง” จะเป็นมุมทั้ง 4 มุมของเมืองเชียงใหม่

แจ่งหัวริน หรือหัวลิน
แจ่งศรีภูมิ
แจ่งกะต๊ำ หรือขะต๊ำ
แจ่งกู่เฮือง
error: Content is protected !!