Chiang Mai,  Journey

วัดดวงดี

วัดดวงดีถูกสร้างขึ้นภายหลังจากพระเจ้ามังรายได้สร้างเมืองเชียงใหม่ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานชัดว่าเป็นผู้ใด ตามความเชื่อนิยมของคนในสมัยบรรพกาลที่มักสร้างวัดไว้ประจำตระกูล เพื่อเป็นพุทธบูชาหรือเพื่อเป็นการไถ่บาปสำหรับเหล่าทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ออกไปทำศึกแล้วเข่นฆ่าผู้คนไปเป็นจำนวนมาก.

หลวงพ่อพระพุทธรูปดวงดี

พงศาวดารเมืองเชียงใหม่บันทึกเอาไว้ว่า เจ้าอาวาสวัดดวงดีเคยได้รับอาราธนาให้ลาสิกขาบทเพื่อครองนครเชียงใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2304 – 2306 ซึ่งเป็นช่วงที่เชียงใหม่ว่างเว้นจากการปกครองของพม่า นอกจากนี้วัดดวงดียังเคยใช้เป็นสถานที่เล่าเรียนของลูกขุนนางในสมัยก่อน และเป็นอาคารเรียนชั่วคราวของนักเรียนยุพราชวิทยาลัยก่อนการสร้างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยปัจจุบันจะแล้วเสร็จอีกด้ว

หลวงพ่อพระพุทธรูปดวงดี ซูมใกล้ๆ
คำไหว้หลวงพ่อพระพุทธรูปดวงดี
หอไตรเก่าแก่อายุเป็นร้อยปี
สิงห์โตหน้าโบสถ์
อีกมุมของสิงห์โตหน้าโบสถ์
เจดีย์ประธานของวัด