Chiang Mai,  Journey,  Uncategorized

วัดเชียงมั่น

เป็นวัดที่พญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา พร้อมด้วยพญางำเมืองและพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ทรงสร้างทรงสร้างพระเจดีย์ตรงที่ราชมณเฑียรหอประทับของพระองค์ แล้วขนานนามว่า “วัดเชียงมั่น” เป็นพระอารามแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่

พระพุทธปฏิมากรพระประธาน
พระพุทธปฏิมากร
คำไหว้พระพุทธปฏิมากร
โคม 12 นักกษัตริย์
พระพุทธรูปคู่กับพระสีลาเจ้า
พระสีลาเจ้า
คำไหว้พระสีลาเจ้า
พระอุปคุต
เจดีย์ช้างล้อม
ทิวทัศน์เจดีย์ช้างล้อม
ประวัติของวัด
error: Content is protected !!