• Education,  Pathum Thani

  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 ปทุมธานี

  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดำเนินการพัฒนา “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์” ซึ่งตั้งอยู่ ณ เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา นับเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี แอบเสียดาย ที่มีแค่ส่วนกลาง ตามภูมิภาคไม่มี

 • Education,  Journey,  Singapore

  SEAMO – Southeast Asian Mathematical Olympiad

  การแข่งทันทักษะการแก้ไขปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ ที่มีนักเรียนมากกว่า 10 ประเทศเข้าแข่งขัน ได้แก่ ออสเตรเลีย บราซิล กัมพูชา ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ลาว มาเลเซีย พม่า นอร์เวย์ ฟิลิปปินส์ โรมาเนีย สิงคโปร์ ศรีลังกา ยูเครน อังกฤษ อเมริกา และประเทศไทย การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในส่วนของระดับประเทศ จะมีรางวัลให้สำหรับคนที่มีคะแนน Top 40% และได้ไปแข่งต่อในระดับนานาชาติ ที่ประเทศสิงคโปร์ ลูกชายและเพื่อนแข่งในระดับประเทศในปี 2018 และได้ไปแข่งต่อ SEAMO X ที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่ 19 มกราคม 2019 ปีนี้ (2019) จะมีการรับสมัครรอบระดับประเทศ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคมนี้ รายละเอียดลองดูที่ https://seamo-official.org

 • Education

  ความหมายรหัสนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ความหมายของรหัสนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (มช.) พอดีหาแหล่งอ้างอิง ยากมาก เลยขอเขียนโน๊ตไว้ เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง รหัสนักศึกษามี 9 หลัก 123456789 สองหลักแรก (1-2) หมายถึง ปีที่เข้าศึกษา หลักที่ 3-4 หมายถึง คณะที่นักศึกษาสังกัด หลักที่ 5 หมายถึง ระดับการศึกษา 1 คือ ปริญญาตรี 2 คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 คือ ปริญญาโท 4 คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 5 คือ ปริญญาเอก หลักที่ 6 หมายถึง ประเภทของหลักสูตร 1 คือ ภาคปกติ 2 คือ ภาคพิเศษ 5 คือ คือ หลักสูตรนานาชาติ * * ถ้าเป็นนักศึกษานานาชาติ หลักที่ 6-9 มีความหมายต่างจากนักศึกษาปกติ คือ 5001 เป็นนักศึกษาปริญญาคนไทย 5501 นักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นชาวต่างชาติ 5801 เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ 5901 เป็นนักศึกษาต่างชาติที่เป็นคนไทย โดยหลัก 8-9 (สองหลักสุดท้าย) เป็นตัวเลขเรียบลำดับในคณะ/สาขาวิชา หลักที่ 7-9 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง ลำดับที่เรียบในคณะ/สาขาวิชา

error: Content is protected !!