• Education,  Pathum Thani

    พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 ปทุมธานี

    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดำเนินการพัฒนา “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์” ซึ่งตั้งอยู่ ณ เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา นับเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี แอบเสียดาย ที่มีแค่ส่วนกลาง ตามภูมิภาคไม่มี

error: Content is protected !!