Coffee

Chic Cafe’ @promenada

Chic Cafe’ @promenada ไปทีไรต้องไปแวะทุกที เพราะอยู่ในร้าน Chichang Computer ที่ Promenada

Hot Late
อีกมุมของลาเต้ร้อน
เราจะต้องเทกาแฟแบบนี้ เอกลักษณ์ของร้านนี้เลย
ลาเต้ร้อนเราก็จะออกมาแบบนี้
มอคค่า
error: Content is protected !!