• Journey,  Singapore

    น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth)

    อยู่กลางกลุ่มอาคาร Suntec City ทั้ง 5 อาคาร สร้างเมื่อปี 1997 เป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่บันทึกโดยกินเนสส์บุ๊คส์ อาคารทั้ง 5 เป็นเหมือนนิ้วมือ และตรงกลางที่เป็นน้ำพุ คือ อุ้งมือ อุ้งมือจะอุดมไปด้วยน้ำที่เป็นพลังธรรมชาติ ตรงกลางน้ำพุเป็นเสาวงแหวน ไว้เก็บกักความมั่งคั่ง ใครมาเยือนให้เดินวนตามเข็มนาฬิกา และให้มือสัมผัสน้ำพุ 3 รอบ ว่ากันว่าจะได้ความมั่งคั่งกลับไปด้วย

error: Content is protected !!