• Education

    ความหมายรหัสนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ความหมายของรหัสนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (มช.) พอดีหาแหล่งอ้างอิง ยากมาก เลยขอเขียนโน๊ตไว้ เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง รหัสนักศึกษามี 9 หลัก 123456789 สองหลักแรก (1-2) หมายถึง ปีที่เข้าศึกษา หลักที่ 3-4 หมายถึง คณะที่นักศึกษาสังกัด หลักที่ 5 หมายถึง ระดับการศึกษา 1 คือ ปริญญาตรี 2 คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 คือ ปริญญาโท 4 คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 5 คือ ปริญญาเอก หลักที่ 6 หมายถึง ประเภทของหลักสูตร 1 คือ ภาคปกติ 2 คือ ภาคพิเศษ 5 คือ คือ หลักสูตรนานาชาติ * * ถ้าเป็นนักศึกษานานาชาติ หลักที่ 6-9 มีความหมายต่างจากนักศึกษาปกติ คือ 5001 เป็นนักศึกษาปริญญาคนไทย 5501 นักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นชาวต่างชาติ 5801 เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ 5901 เป็นนักศึกษาต่างชาติที่เป็นคนไทย โดยหลัก 8-9 (สองหลักสุดท้าย) เป็นตัวเลขเรียบลำดับในคณะ/สาขาวิชา หลักที่ 7-9 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง ลำดับที่เรียบในคณะ/สาขาวิชา

error: Content is protected !!